Uzm. Dt. Seniha Öztoprak

Uzm. Dt. Seniha Öztoprak

واحد مسئول: بهداشت دندان حرفه: بیماری ھای لثھ تحصیلات:
  • دانشگاه دندانپزشکی2009-2004 ، Hacettepe
  • دانشگاه دندانپزشکی غازی، 2015-2010
تجربھ کاری:
  • بیمارستان سنترال قبرس، 2017تا کنون
  • بیمارستان دولتی دکتر برھان نالبانتوغلو، 2016تا کنون
  • کلینیک دندانپزشکی اوزتوپراک، 2015تا کنون
عضویت ھای حرفھ ای:
  • اتاق دندانپزشکان ترک قبرس
روزھای کاری:
سھ شنبھ