Uzm. Dr. Türker Erkcan

Uzm. Dr. Türker Erkcan

واحد مسئول: Pediatric Health & Diseases حرفه: وزارت بھداشت و بیماری ھای کودک تحصیلات:
 • دانشگاه چوکوروا دانشکده پزشکی
 • آموزش تخصصی بیمارستان دولتی زینب کمیل
تجربھ کاری:
 • بیمارستان سنترال قبرس، - 2004اکنون
 • بیمارستان کودکان سبا )استانبول(
 • بیمارستان گوونجان )استانبول(
 • کلینیک سنا سلطان )استانبول(
 • بیمارستان کادیکوی حیات )استانبول(
 • بیمارستان سلطان فارم سلطان )استانبول(
 • بیمارستان غازی )آنکارا(
 • بیمارستان حضور )استانبول(
 • مرکز پزشکی بسفر بشیکتاش )استانبول(
 • کلینیک مدلاین )استانبول(
عضویت ھای حرفھ ای:
 • انجمن پزشکی ترک قبرس
 • انجمن اطفال ترکیه ترکیه
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ