Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

واحد مسئول: رادیولوژی حرفه: متخصص رادیولوژی تحصیلات:
  • دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه، 2004
  • گروه رادیولوژی دانشگاه حاجت تپه ، 2011
تجربھ کاری:
  • بیمارستان سنترال قبرس، – 2013اکنون
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن رادیولوژی ترکیه
  • انجمن تشدید مغناطیسی ترکیه
  • انجمن رادیولوژی مداخله ای ترکیه
  • انجمن سونوگرافی پزشکی
  • انجمن رادیولوژی زنان و زایمان
  • انجمن پزشکان ترک قبرس
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ

جوایز، مدارک و تجربیات حرفه ای:

-پایان نامه تخصصی در پزشکی: ارزیابی افراد بدون علامت از نظر پارامترھای اندازه گیری مورد استفاده در
گیرافتادگی استخوان ران توسط توموگرافی کامپیوتری، دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه ، پایان نامه
تخصصی رادیولوژی، انکارا-2011
برای اولین بار در این روش از روش رادیولوژی مداخله ای برای مداخله در بیمار مبتلا به انسداد عروق کنترل کننده
سیستم تنفسی مغز )حاد( و درمان بدون صدمه به بیمار استفاده می شود.
(Dr. Süreyya Vudalı, Dr. Süha Akpınar, Dr. Bahar Kaymakamzade, As. Dr. Eylem ?)
-متاستاز کارسینوم سلول کلیه به پاروتید ھمان طرف و غدد آفتابی فکی گزارش موردی با یافته ھای
. (Dr. Mehtap Balaban, Dr. Süreyya Vudalı, Dr. İlkay S, Dr. Özlem Ünal, Dr. Ali İpek)سونوالاستوگرافی

دوره ھای آموزشی حرفه ای و کنفرانس ھا

.1دانشگاه Hacettepeدوره سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر .1ژوئن 2006آنکارا
.2یازدھمین نشست علمی سالانه انجمن رادیولوژی قفسه سینه ترکیه 4-2ژوئن 2007 2007آنکارا
.3سمپوزیوم رادیولوژی مداخله ای غیر عروقی Hacettepeسال بیستم رادیولوژی مداخله ای 30مارس- 1آوریل
آنکارا2007 2007
.4دوره چھارم رادیولوژی پروستات و سیستم ادراری تناسلی تحتانی شاخه TRDآنکارا، 10نوامبر ،2007آنکارا
.5انجمن اولتراسونوگرافی پزشکی، دوره اولتراسونوگرافی سیستم ادراری تناسلی، 6-5آوریل ،2008آنکارا
.6دوره اکوکاردیوگرافی جنین و اکوکاردیوگرافی جنین 12اپریل 2008
.7سیزدھمین نشست علمی سالانه انجمن رادیولوژی توراسیک ترکیه، 9-8مه ،2009آنکارا
می، آنکارا3-2 ،IT Multislice . دوره8.2 .8 .9نھمین دوره آموزشی تصویربرداری غیرتھاجمی قلبی عروقی شعبه آنکارا: CTو MRآنژیوگرافی، 17ژانویه
،2009آنکارا
.10دوره کاربردھای سونوگرافی داپلر بالینی 3-2می ،2009آنکارا
.11بیست و نھمین کنگره ملی رادیولوژی، تورکراد، ،2008آنتالیا.
.12انجمن رادیولوژی مداخله ای ترکیه .Vنشست سالانه رادیولوژی مداخله ای، 8-5مه ،2010کاپادوکیه
.13سی و یکمین کنگره ملی رادیولوژی، تورکراد- ،2010آنتالیا
.14انجمن مدارس زمستانی رادیولوژی ترکیه برای دستیاران رادیولوژی، دسامبر ،2010آنتالیا
.15پانزدھمین دوره انجمن رادیولوژی ترکیه دوره رادیولوژی توراسیک ترکیه، 19فوریه ،2011آنکارا
.16سی و دومین کنگره ملی رادیولوژی، تورکراد- ،2011آنتالیا
.17نشست ھای آموزشی انجمن رادیولوژی ترکیه شعبه آنکارا، سمپوزیوم تصویربرداری زنان و زایمان، 17
دسامبر ،2011آنکارا
.18ھفدھمین نشست سالانه انجمن تشدید مغناطیسی ترکیه، 26-24مه ،2012آنکارا
نوزدھمین انجمن سونوگرافی پزشکی، دوره سونوگرافی پایه و پیشرفته مامایی، 20-19می ،2012آنکارا
.19انجمن اولتراسونوگرافی پزشکی، دوره سونوگرافی ابتدایی و پیشرفته مامایی، 20-19می ،2012آنکارا
.20بیستمین شورای اعتباربخشی اروپا برای آموزش مداوم پزشکی ) (EACCMEجلسه تصویربرداری کبد
استانبول را تایید کرد 10-7آوریل 2013استانبول
.21فدراسیون اروپایی انجمن ھای سونوگرافی در پزشکی و زیست شناسی ) (EFSUMBدوره مورد تایید، دوره
اولتراسوند مداخله ای "عملی" 28-27آوریل 2013
بخش فعالی