Uzm. Dr. Selçuk Çağsın

Uzm. Dr. Selçuk Çağsın

واحد مسئول: گوارش و روده حرفه: متخصص گوارش تحصیلات:
 • دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا، 1987
 • داخلی پاره ترم بیمارستان دولتی دکتر برھان نالبانتوغلو نیمه ترم بیمارستان نومونه آنکارا 1992-1985
 • بیمارستان ابن سینا گوارش، 1998-1995
تجربھ کاری:
 • بیمارستان سنترال قبرس 1995تا کنون
 • بیمارستان دولتی دکتر برھان نالبانتوغلو 2017-1998
عضویت ھای حرفھ ای:
 • انجمن پزشکی ترک قبرس
 • انجمن گوارش ترکیه
 • اتاق پزشکی ترک قبرس
 • مجله کنونی گوارش
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, پنجشنبھ, جمعھ

بیماری ھا:

 • متخصص بیماری ھای دستگاه گوارش،
 • بیماری ھای مری، معده، روده کوچک و بزرگ،
 • بیماری ھای کبدی،
 • بیماری ھای کیسه صفرا و پانکراس،
 • بیماری ھای روانی
 • عضویت ھای حرفه ای