Uzm. Dr. Ruhsan Tuğyan

Uzm. Dr. Ruhsan Tuğyan

واحد مسئول: پوست حرفه: بیماری ھای پوستی تحصیلات:
 • : دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول )چاپا(: 1975
 • بیمارستان ھاسکی استانبول: 1981-1978
 • کلینیک آلرژی دانشکده پزشکی کپا، آموزش درمان آلرژی و واکسن: 30/12/1985-01/10/85
تجربھ کاری:
 •  بیمارستان سنترال قبرس: 2005تا کنون
 • بیمارستان زندگی: 2005-2003
 • بازرسی ویژه: 2010-1990
 • بیمارستان دولتی فاماگوستا، متخصص پوست: 1990-1981
 • بیمارستان دولتی فاماگوستا، پزشک عمومی: 1977-1975
عضویت ھای حرفھ ای:
 • انجمن پزشکی ترک قبرس
 • اتحادیه پزشکان ترک قبرس
 • انجمن متخصصین پوست ترکیه ترکیه
روزھای کاری:
دوشنب, چھارشنبھ, شنب

بیماری ھا بیماری ھای پوستی

 • امراض مقاربتی
 • روش ھای درمانی درمان پزشکی
 • کوتریزاسیون الکتریکی

شرکت در دورهھای آموزشی، دورهھا و کنفرانسھای حرفهای :

او ھر سال حداقل در یک کنگره پوست شرکت میکند.
ازجمله کنگره ھای اصلی حاضر عبارتند از :
کنگره ملی پوست،
سمپوزیوم لطفی تات،
سمپوزیوم پیشرفت ھای درماتولوژی.گ