Uzm. Dr. Nezire Güllü

Uzm. Dr. Nezire Güllü

واحد مسئول: قلب و عروق حرفه: متخصص قلب و عروق تحصیلات:
  • دانشگاه استانبول دانشکده پزشکی1992-1986 ، Capa
  • سیامی ارسک مرکز جراحی قفسه سینه و قلب و عروق، 1997-1993
تجربھ کاری:
  • : از سال 1993به عنوان متخصص قلب و عروق کار می کند.
  • بیمارستان خصوصی بورس کالا ھلال احمر ترکیه، 2018-2007
  • بیمارستان مرکزی قبرس، 2018تا کنون
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب