Uzm. Dr. İbrahim Kobat

Uzm. Dr. İbrahim Kobat

واحد مسئول: آسيب شناسي حرفه: مسئول پاتولوژی تحصیلات:
  • دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول )پزشکی چاپا(
  • دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا، 1992
  • بخش پاتولوژی دانشگاه آنکارا - تخصص، 1997
تجربھ کاری:
  • بیمارستان مرکزی قبرس 1997تا کنون
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا 2009-2008
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا - 2018اکنون
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن پزشکی ترک قبرس
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ