Uzm. Dr. Filiz Çalışkaner

Uzm. Dr. Filiz Çalışkaner

واحد مسئول: بیماری های داخلی حرفه: بیماری ھای داخلی تحصیلات:
 • دانشگاه ،Egeدانشکده پزشکی
 • تخصص بیمارستان دولتی ازمیر
تجربھ کاری:
 • سال سابقه کار در این حرفه
 • بیمارستان مرکزی قبرس: 2022تا کنون
 • بیمارستان جراحی استانبول
 • بیمارستان LIV Ulus
 • بیمارستان شیشلی کولان
 • مرکز پزشکی بوغازیچی
عضویت ھای حرفھ ای:
 • انجمن پزشکی داخلی ترکیه
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ

بیماری ھا

 • دیابت شیرین - آسم - پوکی استخوان
 • فشار خون - - COPDچاقی
 • لنفوم ھوچکین - رفلاکس - میگرن
 • ھیپرپلازی مادرزادی آدرنال - گاستریت حاد - بیماری ھای عفونی

شرکت در آموزشھای حرفهای،

دورهھا و کنفرانسھا

 • شرکت در دوره تغذیه درمانی، IV
 • آموزش درمانھای.IV
 • آشنایی با گلوتاتیون درمانی