Uzm. Dr. Erdem Karaman

Uzm. Dr. Erdem Karaman

واحد مسئول: روانپزشکی حرفه: روانپزشک تحصیلات:
  • دانشگاه ،Egeدانشکده پزشکی/ 1992-1986
  • بیمارستان بیماریھای روانی و عصبی باکرکوی 2001-1995
تجربھ کاری:
  • بیمارستان مرکزی قبرس - 2023اکنون
  • بیمارستان روانی مانیسا 2014-2010
  • بیمارستان نظامی گیرنه 2019-2018
  • بیمارستان بیماری ھای روانی و عصبی باریش، - 2019اکنون
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ