Uzm. Dr. Aykut Üretici

Uzm. Dr. Aykut Üretici

واحد مسئول: فیزیوتراپی و توانبخشی حرفه: فیزیوتراپیست تحصیلات:
  • دانشگاه Cerrahpaşaدانشکده پزشکی - 1988
  • تخصص بیمارستان شیشلی افتال - 1992
تجربھ کاری:
  • بیمارستان سنترال قبرس -1995اکنون را تجربھ کنید
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا 2022-2003
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا 1997-1994
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن فیزیوتراپی و توانبخشی
  • شرکت در آموزش مسکلی،
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ

دوره ھا و کنفرانس ھا:

.1نھمین کنگره ملی زندگی جوان / 18-15اکتبر ،2015جمھری ترکی قبرس شمالی
.2پنجمین کنگره ملی پوکی استخوان / 9-5نوامبر ،2014جمھری ترکی قبرس شمالی
.3سمپوزیوم آسیب ھای ستون فقرات و توانبخشی در ورزشکاران/ 21اکتبر ،2017استانبول
.4سمپوزیوم تشخیص و رویکردھای فعلی در مولتیپل اسکلروزیس (MS) / 20آوریل ،2013جمھری ترکی قبرس
شمالی
.5ھشتمین کنگره پوکی استخوان و استئوآرتریت / 28آوریل الی 02می ،2010جمھری ترکی قبرس شمالی
.6بیست و دومین کنگره ملی طب فیزیکی و توانبخشی / 17-12ژوئن ،2009استانبول
.7بیست و یکمین کنگره ملی طب فیزیکی و توانبخشی / 24تا 29مھر ،2007استانبول
.8ھشتمین کنگره ملی درد / 21-18اردیبھشت ،2005استانبول
5. Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine .9
30سپتامبر- 4اکتبر ،2004آنتالیا
.10سمپوزیوم رویکردھای درمانی کنونی در درد روماتیسمی / 20-16ژوئن 2004
.11نوزدھمین کنگره ملی طب فیزیکی و توانبخشی / 8-4اکتبر ،2003آنتالیا
First İnternational Congress of Sport Science and Physical Education .12
8جولای ،2003جمھری ترکی قبرس شمالی
European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation .13
7-3ژوئن ،2000آنتالیا
.17 .14کنگره ملی طب فیزیکی و توانبخشی / 21-16مھ ،1999آنتالیا
.1 .15مدرسھ سردرد ترکی / 17-14نوامبر 1996
.16سمپوزیوم صدمین سالگرد آسپرین / 17-14نوامبر 1996
.17گواھی صلاحیت در طب فیزیکی و تخصص توانبخشی / 8اکتبر 2003
-18 .18ھجدھمین کنگره ملی طب فیزیکی و توانبخشی / 17-12می ،2001آنتالیا