Psk. İzlem Gülmez

Psk. İzlem Gülmez

واحد مسئول: مشاوره روانشناسی حرفه: روانشناس تحصیلات:
 • دانشگاه ، Yakın Doğuگروه روانشناسی، ) 2022فارغ التحصیل با درجھ ممتاز(
 • وی در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه Yakın Doğuبا بورسیھ 100درصدی ادامھ می دھد.
تجربھ کاری:

بیمارستان سنترال قبرس 2023تا کنون
مرکز روان درمانی و حمایت روانشناختی خانواده نوجوانان قبرس

عضویت ھای حرفھ ای:
 • انجمن روانشناسی ترک قبرس
روزھای کاری:
پنجشنبھ

بیماری ھا :

 • اختلالات اضطرابی
 • افسردگی
 • اختلال وسواس فکری عملی
 • ضربھ
 • اختلالات مخرب
 • اختلالات اشتھا
 • اختلالات دفع
 •  مشکلات دوران کودکی )اختلالات تیک، مشکلات خانوادگی، فوبیای مدرسھ، ترس، لکنت، ADHDو اختلالات یادگیری(
 • فرآیند طلاق و مشاوره والدین
 • حسادت خواھر و برادر
 • تست ھای ارزیابی کودک

روش ھای درمانی:

 • درمان شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان
 • بازی درمانی کودک محور و )ھمچنین بازی درمانی ساختاریافتھ(
 • آزمون ھای ارزیابی کودک
 • برنامھ توجھ

جوایز، مدارک و تجربیات حرفھ ای:

وی در دوره کارشناسی و حرفھ ای خود در دوره ھای کارشناسی و حرفھ ای در آموزش ھا و سمینارھای بسیاری در زمینھ کودک و نوجوان
شرکت کرد و مستحق دریافت گواھینامھ شد. از زمانی کھ کارش را شروع کرده )و ھنوز ھم ادامھ دارد(، در بسیاری از برنامھ ھای
تلویزیونی برنامھ ھایی درباره کودک و نوجوان ساختھ است. او در سمینارھای داوطلبانھ شرکت کرد و در بسیاری از مدارس در جمھوری
ترکی قبرس شمالی سخنرانی کرد. پروفسور "خوب ھستید؟"، یک پروژه مسئولیت اجتماعی کھ توسط دبیرستان آناتولی Bülent Ecevit
سازماندھی شده است. او با دکتر İbrahim BENTERشرکت کرد و بھ صورت داوطلبانھ در این پروژه مشارکت داشت. او ھر ھفتھ در
صفحھ گوشھ یکی از روزنامھ ھای معروف مقالھ ای درباره کودکان و نوجوانان می نویسد.

شرکت در دوره ھای آموزشی، دوره ھا و کنفرانس ھای حرفھ ای:

 • درمان شناختی رفتاری ) (CBTدر کودکان و نوجوانان- پروفسور دکتر نصرت سویلو / 90ساعت
 • بازی درمانی کودک محور - متخصص روانشناس بیرگول باکای / 40ساعت
 • بازی درمانی ساختاریافتھ – دکتر روانشناس بیرگول باکای
 • ارزیابی فرافکنی آزمون ھای کودک )در حال حاضر(
 • آموزش آزمون ھای کودک - متخصص روانشناس گیزم بریکان بیدمیر
 • توجھ با مربی برنامھ توجھ: متخصص. دکتر. ھولیا بینگول چاگلایان
 • آموزش تست علائم حیاتی در دستگاه عصب مرکزی)(CNS
 • بستر آموزش در دوران اولیھ کودکی – موقعیت ھایی کھ نیاز بھ کمک ھای اولیھ در مھدکودک دارند / رشد اجتماعی- عاطفی در دوران
 • اولیھ کودکی / فلسفھ روانشناسی برای کودکان / آموزش افسانھ درمانی
 • روانشناسی آلفا – سمینار آنلاین اجلاس روانشناسی – 20سمینار و 20گواھینامھ
 • مشاوره آموزشی Esse Life / 10آموزش فنی مورد استفاده در درمان
 • پروژه "آیا شما خوب ھستید."
 • آموزش آنلاین سوء استفاده جنسی از کودکان