Podolog Halide Dalokay

Podolog Halide Dalokay

واحد مسئول: سلامت دست و پا حرفه: پادولوژی تحصیلات:
  • کالج زیبایی - Öngelدرمانگر زیبایی شھر و اصناف، 2013-2011
  • دانشکده پزشکی حرفه ای دانشگاه آمریکایی قبرس، گروه پادولوژی، 2022-2020
تجربھ کاری:
  • بیمارستان سنترال قبرس، 2022تا کنون
  • 2022-2013 ، Cleopatra's Crownمرکز بھداشت و زیبایی
عضویت ھای حرفھ ای:
  • اتاق صنعتگران و پیشه وران ترک قبرس
  • عضو کارشناسان زیبایی ترک قبرس
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ