Op. Dr. Mustafa Hasoğlan

Op. Dr. Mustafa Hasoğlan

واحد مسئول: ارتوپدی و تروماتولوژی حرفه: ارتوپد تحصیلات:

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه، 1995
بیمارستان نمونه آنکارا، 2000

تجربھ کاری:
  • بیمارستان نظامی گیرن 2002-2000
  • بیمارستان سنترال قبرس -2003اکنون
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا -2003اکنون
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن ارتوپدی و تروماتولوژی ترکیه)(TOTBID
  • انجمن پزشکی ترک قبرس
  • گروه ارتوپدی و تروماتولوژی
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ