Op. Dr. Mehmet Tuzlalı

Op. Dr. Mehmet Tuzlalı

واحد مسئول: اورولوژی حرفه: اورولوژیست تحصیلات:
  • دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا، 2002-1995
  • بیمارستان دولتی دکتر برھان نالبانتوغلو نیکوزیا، 2005-2002
  • بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک، 2008-2005
تجربھ کاری:
  • بیمارستان مرکزی قبرس -2008اکنون
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا -2008اکنون
روزھای کاری:
دوشنب, چھارشنبھ, شنب, جمعھ

جوایز، مدارک و تجربیات حرفه ای

-اورونکولوژی
-اندو اورولوژی
آموزش حرفه ای، دوره ھا و کنفرانس ھای شرکت کننده
- جراحی سنگ از راه پوست
- دوره بیاختیاری
- اورونکولوژی