Op. Dr. Mehmet Faydalı

Op. Dr. Mehmet Faydalı

واحد مسئول: سلامت چشم و بیماری های ان حرفه: وزارت بھداشت و بیماری ھای چشم تحصیلات:
  • دانشگاه چاپا دانشکده پزشکی 1975-1981
  • بیمارستان نمونه استانبول 1984-1981
تجربھ کاری:
  • بیمارستان کوچوک چکمجه کیزیلای، 1987-1984
  • بیمارستان دولتی فاماگوستا 2014-1987
  • بیمارستان سنترال قبرس 2014تا کنون
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن پزشکی
  • انجمن پزشکان خوداشتغال
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب

دوره ھای آموزشی، و کنفرانس ھای حرفه ای:

دوره ھا و سمینارھای زیادی در مورد گلوکوم، آب مروارید و یووئیت