Op. Dr. Hürkan Harutoğlu

Op. Dr. Hürkan Harutoğlu

واحد مسئول: بیماری های گوش و حلق و بینی حرفه: متخصص گوش و حلق و بینی تحصیلات:
  • دانشگاه استانبول دانشکده پزشکی )دانشکده چاپا(، 1989-1983
  • بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی حسکی تخصص، 1993-1989
تجربھ کاری:
  • بین سال ھای 1996تا 2003در کلینیک خود در فاماگوستا کار می کرد.
  • بیماری سنترال قبرس، 2003تا بھ امروز
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن گوش و حلق و بینی )عضو ھیئت مدیره(
  • انجمن پزشکان ترک قبرس
  • انجمن گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن
  • انجمن راینولوژی ترکیھ
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ

پایان نامھ تخصصی: اثرات آلرژی دوران کودکی بر جمع شدن مایع در گوش میانی.

آموزش حرفھ ای، دوره ھا و کنفرانس ھا

.1مجموعھ کنفرانس اختلالات صدا، استانبول 1992
.2تحولات جدید در جراحی سر و گردن استانبول 1992
.3نوآوری ھای فعلی در گوش و حلق و بینی ) 7تا 9اکتبر ،2004آنکارا(
.4بیست و پنجمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و انجمن جراحی سر و گردن ) 18-22سپتامبر 1999ازمیر(
.5سومین روزھای آسم و رینیت، 5تا 8مارچ 2009گیرنھ(
.6روزھای گوش و حلق و بینی کودکان ) 5تا 7می ،2008استانبول(
.7کنگره ملی انجمن جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ترکیھ، ) 21-17می 2006فاماگوستا(
.8کنگره ملی گوش شناسی و نورو اتولوژی، ) 12تا 16می (2010
.9کنگره ملی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن قبرس شمالی، ) 27-24سپتامبر ،2009گیرنھ(
.10بیست و ھفتمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ترکیھ، 9-4اکتبر 2003
.11بیست و ھشتمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 26-21می ،2006آنتالیا(
.12نشست مشترک انجمن ھای گوش گلو بینی و سر و گردن ترکیھ و یونان ) 31-26می -2007آنتالیا(
.13سی امین نشست مشترک جراحی سر و گردن ترکی-آمریکایی، ) 12-8اکتبر، ،2008آنتالیا(
.14سی و سومین جراحی مشترک سر و گردن ترکی-آلمانی جراحی مفاصل، ) 30-26اکتبر، ،2011آنتالیا(
.15سی و چھارمین نشست مشترک انجمنھای جراحی سر و گردن ترکیھ، بوسنی، ھرزگوین، آمریکا و یونان )14-10
اکتبر - 2012آنتالیا(
.16سی و پنجمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن) 6-2نوامبر - 2013آنتالیا(
.17چھارمین کنگره انجمن متخصصان جراحی سر و گردن استانبول ) 23-20سپتامبر (Girne-2012
.18سی و ششمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن،) 8-5نوامبر - 2014آنتالیا.(
.19سی و ھفتمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 1نوامبر 2015
.20سی و ھشتمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 26تا 30اکتبر 2016
.21سی و نھمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 8تا 12نوامبر 2017
.22چھاردھمین کنگره راینولوژی ترکیھ، ششمین کنگره ملی گوش و اعصاب، دومین کنگره ملی جراحی سر و گردن، 28
آوریل تا 1می 2018 .23چھلمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 7تا 11نوامبر 2018
.24چھل و یکمین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 13تا 17نوامبر 2019
.25چھل و دومین کنگره ملی گوش و حلق و بینی ترکیھ و جراحی سر و گردن، 7-3نوامبر 2021
دوره ھای آموزشی :
• خروپف و جراحی ،OSAS
• تلھ ھا و عوارض جراحی آندوسکوپی سینوس،
• کاربردھای فرکانس رادیویی در درمان خروپف و آپنھ انسدادی خواب،
• استفاده از فرکانس رادیویی در گوش، حلق و بینی،
• تشخیص و درمان سرگیجھ حملھ ای،
• وزوز گوش
• جراحی بینی. تکنیک روشن و خاموش
• مقایسھ روشھای نوین در جراحی لوزه.
• اصول درمان در فلج تروماتیک و عفونی صورت.
• درمان ھای داخل تیمپونیک.
• درمان جراحی تنگی دریچھ خارجی و داخلی بینی.
• جراحی دریچھ بینی و طب بینی،
• استفاده از فرکانس رادیویی در درمان خروپف،
• توانبخشی در درمان گره ھای صوتی.
• تشخیص و درمان در سرگیجھ موضعی،
• جراحی بینی اصلاحی و ثانویھ )چرا، کی، چگونھ؟(