Op. Dr. Ergün Ökçün

Op. Dr. Ergün Ökçün

واحد مسئول: بیماری های گوش و حلق و بینی حرفه: متخصص گوش و حلق و بینی تحصیلات:
  • دانشگاه تراکیا ِ ، دانشکده پزشکی، 1985-1991
  • کلینیک گوش، حلق، بینی، بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی حسکی 1
تجربھ کاری:
  • بیمارستان مدی، بخش گوش،حلق، بینی، 2011-1996
  • بیمارستان وک و آمریکایی، 1996-2011
  • بیمارستان سنترال قبرس، 2013تا بھ امروز
  • بیمارستان دولتی دکتر بورھان نالبند اوغلو ، 2014تا بھ امروز
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن پزشکیان ترک قبرس
  • بنیاد صدا
  • انجمن گوش و حلق و بینی ترکیھ
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ