Jin. Op. Dr. Serap Kağan

Jin. Op. Dr. Serap Kağan

واحد مسئول: بخش بیماریهای زنان و زایمان, کلینیک IVF حرفه: لقاح آزمایشگاھی تحصیلات:
  • دانشگاه آنکارا، دانشکده پزشکی، 1982-1988
  • شفاخانه و زایشگاه زنان زکائی طاھر بورک ، تخصص، 1989-1994
  • مرکز لقاح آزمایشگاھی بیمارستان مموریال، تخصص لقاح آزمایشگاھی ،2
تجربھ کاری:
  •  21سال تخصص مامایی و زنان
  • 9سال تخصص لقاح آزمایشگاھی
عضویت ھای حرفھ ای:
  • انجمن پزشکیان ترک قبرس
  • انجمن بھداشت باروری و ناباروری
  • انجمن باروری اروپا
روزھای کاری:
دوشنب, سھ شنبھ, چھارشنبھ, پنجشنبھ, شنب, جمعھ