اشعه ایکس سفالومتری

Sefalometrik Rontgen

تصاویر سفالومتری معمولا در بیمارانی که نیاز به درمان ارتودنسی و جراحی دارند استفاده می شود. این روش رادیوگرافی های خاصی هستند که در آن اندازه جمجمه و استخوان های صورت و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و اندازه آن برابر با اندازه واقعی سر گرفته می شود.

با دستگاه اشعه ایکس سفالومتریک، استخوان های جمجمه و بافت های نرم را می توان بر روی یک فیلم در موقعیت های قدامی، خلفی و جانبی نمایش داد. وضعیت اولیه و نهایی بیمار با فیلم های سفالومتریک گرفته شده قبل از شروع درمان ارتودنسی و در پایان درمان مقایسه می شود.

رادیوگرافی سفالومتری را می توان در تهیه برنامه درمانی قبل از درمان، در ارزیابی اثرات درمان در حین و بعد از درمان انجام داد.