اندوویژن

endovizyon

با سیستم کامپیوتری آندوویژن در بیمارستان ما، خدمات ازوفاگوگاسترودونوسکوپی ، رکتوسکوپی ، رکتوسیگموئیدوسکوپی ، کولونوسکوپی ارایه داده می شود.

ازوفاگوگاسترودونوسکوپی: معاینه مری، معده و اثتی عشر با کمک دوربین است.

کولونوسکوپی: این معاینه سر روده بزرگ با کمک یک دستگاه دوربین است.

رکتوسیگموئیدوسکوپ: معاینه سطح داخلی راست روده و کولون سیگموئید (کولون انتهای چپ) با کمک دوربین است.

کولونوسکوپی: معاینه روده بزرگ با کمک دوربین است.