ارتوپدی و تروماتولوژی

ortopedi

واحد ارتوپدی و تراپی روی بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی کار می کند. نواحی اصلی مانند بازوها، پاها، ناحیه لگن و ستون فقرات و همچنین استخوان ها، عضلات، عروق و اعصاب مورد توجه هستند.

در حالی که ارتوپدی با عملکرد مادرزادی یا اکتسابی و بدشکلی سیستم اسکلتی عضلانی و صدمات ما سر و کار دارد، تروماتولوژی به درمان نیروهای بیرونی سیستم اسکلتی عضلانی (مانند حوادث رانندگی، حوادث کار) و صدماتی که پس از تروما رخ می دهد، می پردازد.

بخش ارتوپدی و تروماتولوژی ما با هماهنگی بخش های فیزیوتراپی و توانبخشی کار می کند.

شاخه های ارتوپدی و تروماتولوژی عبارتند از:

  • ارتوپدی کودکان (ارتوپدی کودکان)
  • جراحی آرنج و شانه
  • جراحی پا و مچ پا
  • جراحی تروما
  • آسیب های ورزشی و جراحی آرتروسکوپی.