گوارش و روده

gastroenteroloji

گوارش علمی است که به مطالعه بیماری های دستگاه گوارش می پردازد. در بیمارستان ما تشخیص و درمان بیماری های روده بزرگ، پانکراس، کبد، کیسه صفرا و صفاق با برنامه های گوارشی و روش های معاینه آندوسکوپی انجام می شود.

روش های تشخیص و درمان:

• ازوفاگوگاسترودنسکوپی (گاستروسکوپی)
• رکتوسکوپی
• رکتوسیگموئیدوسکوپی
• کولونوسکوپی
• روش های بیوپسی و پاراسنتز در بیماری های داخل شکمی
• بیوپسی کبد
• بیوپسی پانکراس