خدمات ضروری

acil servis

خدمات اورژانس بیمارستان مرکزی قبرس بخش خدمات بهداشتی اورژانسی است که می تواند همان استاندارد را در کیفیت خدمات 24 ساعته حفظ کند.

هر بیماری که به اورژانس بیمارستان ما مراجعه می کند به اورژانس منتقل می شود و در اولین لحظه توسط متخصص اورژانس و پرستاران ویزیت می شود و اقدامات لازم را انجام می دهد. معاینه و درمان مناسب بیماری که وضعیت او ارزیابی می شود و در صورت نیاز شبانه روز به متخصص شعبه مربوطه فراخوانی می شود.