موسسات طرف قرارداد

توجه: این بیمه ها فقط مواقع اضطراری را پوشش می دهند.
توجه: برای پلی‌کلینیک دندانپزشکی‌ با‌ هیچ شرکت بیمه ای‌ قرارداد‌ نداریم.

شرکت های بیمه ای که با آنها کار می کنیم

01 anadolu sigorta 1
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta

بیمه های درمانی اورژانسی

01 anadolu sigorta 1
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta
02 mapfre sigorta