قوانین همراه

• همراهان باید قوانین بیمارستان را رعایت کنند، در صورت تخلف، همراهی فرد مربوطه پذیرفته نمی شود.
• همراهان (به جز راهنمایی های پزشک و پرستار) نباید هیچ کاری را برای بیمار انجام دهند.
• همراهان باید وسایل بیمارستان را مرتب و تمیز نگه دارند. همراه / بازدید کننده ای که به اموال بیمارستان آسیب وارد می کند مسئولیت پوشش خسارت را بر عهده دارد.
• به منظور فراهم آوردن محیطی آرام برای شما، بیماران و بستگان آنها صحبت نکردن با صدای بلند و عدم ایجاد سر و صدا در اتاق بیمار و راهروهای خدمات ضروری است. علاوه بر این، تلویزیون های اتاق شما باید به گونه ای استفاده شوند که مزاحم دیگران نشوند.
• همراهان نباید بیماران خود را بدون درخواست پزشک یا پرستار مربوطه از بیمارستان خارج کنند یا تخت خود را تعویض کنند.
• همراهان نباید در اتاق بیماران با صدای بلند صحبت کنند و مزاحم کارکنان و سایر بیماران شوند.
• پرستاران باید از تغییر همراهان مطلع شوند.
• در صورت بروز مشکل در بیماران، همراهان باید به پرستاران اطلاع دهند.