مسئولیت های بیمار

دادن اطلاعات

بیماران ما باید هنگام باز کردن پرونده خود هویت خود را به درستی ارائه دهند.
خدمات بهداشتی درمانی به بیماران و/یا بستگان آنها، پزشکان و پرستاران مسئول ارائه خدمات پزشکی.
مسئول ارائه اطلاعات کامل و دقیق در مورد وضعیت است.

پیروی از توصیه ها

بیماران ما و/یا بستگان آنها درمان توصیه شده توسط پزشک مسئول درمان را دریافت می کنند.
مراقبت از پرسنل بهداشتی مربوطه طبق برنامه و در راستای دستورات پزشک.
او همچنین مسئول پذیرش تحقق برنامه خود است.

وضعیت امتناع از درمان برنامه ریزی شده

بیماران ما و/یا بستگان آنها مسئول عواقب امتناع از درمان برنامه ریزی شده توسط پزشک هستند.

رعایت قوانین سازمان بهداشت و درمان

بیماران و/یا بستگان ما باید از قوانین و شیوه های موسسه مراقبت های بهداشتی ما پیروی کنند.

این قوانین:

ساعات ویزیت در بیمارستان ما بین 07:30 تا 23:00 می باشد. به منظور حفظ نظم بیمارستان، بازدیدکنندگان خارج از این ساعات پذیرفته نمی شوند.
در مناطق بسته بیمارستان ما مطلقاً سیگار کشیدن وجود ندارد.
به منظور ایجاد نکردن مزاحمت برای سایر مراجعه کنندگان در بیمارستان ما باید آداب کلی را رعایت کرد. (بلند صحبت نکردن و غیره)
نشان دادن احترام

بیماران ما و/یا بستگان آنها، در موسسه بهداشتی باید از موقعیت های آزاردهنده مانند سر و صدا، بازدیدکنندگان، دود که بیماران را به خطر می اندازد‌ اجتناب نمایند.

کنترل عفونت

بیماران و/یا بستگان ما به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی، مسئول حساس بودن در مورد تمام اقدامات احتیاطی پیشنهادی هستند.

مسئولیت پرداخت

بیماران ما و/یا بستگان آنها مسئول پرداخت هزینه های معاینه و درمان هستند. بیماران و بستگان ما که عمداً به وسایل و لوازم مصرفی آسیب می رسانند مسئولیت پرداخت هزینه آن را دارند.

بازدیدکنندگان بیمار

بیماران ما و/یا بستگان آنها این مسئولیت را دارند که تا حد امکان تعداد کمتری از بازدیدکنندگان را به طور همزمان بپذیرند، از آوردن غذا یا نوشیدنی توسط بازدیدکنندگان خودداری کنند، ساعات مراجعه به بیمارستان را رعایت کنند و بازدیدهای کوتاه مدت انجام دهند.