حقوق بیمار

استفاده عمومی بیماران از خدمات:

بهره مندی از فعالیت ها و خدمات بهداشتی پیشگیرانه با هدف ارتقای زندگی سالم در چارچوب اصول عدالت و انصاف،

 

دسترسی به خدمات برابر:

دریافت خدمت فارغ از نژاد، زبان، مذهب و فرقه، جنسیت، عقاید سیاسی، عقاید فلسفی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی،

 

اطلاع رسانی:

دریافت اطلاعات از انواع خدمات و فرصت ها،

 

انتخاب و تغییر بیمارستان:

انتخاب و تغییر مؤسسه بهداشتی و بهره مندی از خدمات درمانی ارائه شده در مؤسسه بهداشتی انتخابی،

 

شناخت، انتخاب و تغییر پرسنل:

شناخت، انتخاب‌و تغییر هویت و وظایف و عناوین پزشکان و پرسنل بیمارستان

درخواست اطلاعات:

درخواست انواع اطلاعات در مورد وضعیت سلامتی خود به صورت شفاهی و کتبی،

 

حریم خصوصی:

دریافت انواع خدمات بهداشتی در محیطی محرمانه،

 

رضایت و اجازه:

کسب رضایت در معاینات پزشکی و بهره مندی از خدمات در چارچوب رضایت،

 

رد کردن و توقف درمان:

امتناع از درمان و درخواست برای توقف آن،

 

امنیت:

برای دریافت مراقبت های بهداشتی در یک محیط امن،

 

انجام واجبات دینی:

انجام وظایف شرعی خود در حدود امکانات سازمان و در چارچوب اقدامات اداره،

 

قابل احترام بودن:

احترام، مراقبت، و روی خندان، ملایم، دلسوز، برای ارایه مراقبت های بهداشتی،

 

راحتی:

دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در محیطی که انواع شرایط بهداشتی در آن فراهم باشد و تمامی صداها و عوامل مزاحم حذف شوند.

 

بازدید:

پذیرش بازدیدکنندگان با رعایت مسائل و اصول تعیین شده توسط نهادها و سازمانها،

 

داشتن یک همراه:

درخواست داشتن همراه در حدود امکانات قانونی، موسسات و سازمان های بهداشتی و درمانی و در صورت صلاحدید پزشک،

 

حق درخواست، شکایت و دعوی:

در صورت تضییع حقوق خود استفاده از انواع درخواست ها، شکایات و دعاوی در چارچوب قانون

 

خدمات مستمر:

بهره مندی از خدمات بهداشتی تا زمانی که لازم باشد،

 

بیان افکار و عقاید:

بیماران حق دارند نظرات خود را در مورد خدمات ارائه شده بیان کنند.

مسئولیت های بیمار
دادن اطلاعات
بیماران ما باید هنگام باز کردن پرونده خود هویت خود را به درستی ارائه دهند.
خدمات بهداشتی درمانی به بیماران و/یا بستگان آنها، پزشکان و پرستاران مسئول ارائه خدمات پزشکی.
مسئول ارائه اطلاعات کامل و دقیق در مورد وضعیت است.