Δίνοντας πληροφορίες

Οι ασθενείς μας πρέπει να παρουσιάζουν σωστά την ταυτότητά τους όταν ανοίγουν τα αρχεία τους.

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς ή/και συγγενείς τους, γιατρούς και νοσηλευτές που είναι υπεύθυνοι για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

υπεύθυνος για την παροχή πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης για την κατάσταση.

Ακολουθώντας τις Συστάσεις

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους λαμβάνουν τη θεραπεία που συνιστά ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία τους.

τη φροντίδα του αρμόδιου υγειονομικού προσωπικού σύμφωνα με το σχέδιο και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Είναι επίσης υπεύθυνος για την αποδοχή της εκπλήρωσης του σχεδίου του.

Κατάσταση άρνησης προγραμματισμένης θεραπείας

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους ευθύνονται για τις συνέπειες της άρνησης της θεραπείας που έχει προγραμματίσει ο γιατρός τους.

Συμμόρφωση με τους Κανόνες Οργανισμού Υγείας

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πρακτικές του ιδρύματός μας υγείας.

Αυτοί οι κανόνες:

Οι ώρες επίσκεψης στο νοσοκομείο μας είναι μεταξύ 07:30 και 23:00. Για την τήρηση της νοσοκομειακής τάξης, δεν γίνονται δεκτοί επισκέπτες εκτός αυτών των ωρών.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένα κάπνισμα στους κλειστούς χώρους του νοσοκομείου μας.

Για να μην ενοχλούνται άλλοι επισκέπτες στο νοσοκομείο μας, θα πρέπει να τηρείται η γενική εθιμοτυπία. (Δεν μιλάω δυνατά κ.λπ.)

Δείχνοντας σεβασμό

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους στο ίδρυμα υγείας

σε ενοχλητικές καταστάσεις όπως θόρυβος, επισκέπτες, καπνός που θέτουν σε κίνδυνο το νοσοκομείο.

Είναι υπεύθυνος να ενεργεί σύμφωνα με τις προφυλάξεις και τους κανόνες που πρέπει να ληφθούν.

Ελεγχος μόλυνσης

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους, για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών,

Υπεύθυνος για την ευαισθησία σχετικά με όλες τις προτεινόμενες προφυλάξεις.

Ευθύνη πληρωμής

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή των εξόδων εξέτασης και θεραπείας. Οι ασθενείς και οι συγγενείς μας που σκόπιμα βλάπτουν τα φωτιστικά και τα αναλώσιμά τους έχουν ευθύνη να πληρώσουν γι' αυτό.

Ασθενής Επισκέπτης

Οι ασθενείς μας ή/και οι συγγενείς τους έχουν την ευθύνη να δέχονται όσο το δυνατόν λιγότερους επισκέπτες ταυτόχρονα, να μην φέρνουν φαγητό ή ποτό από επισκέπτες, να τηρούν τις ώρες επισκέψεων στο νοσοκομείο και να διατηρούν σύντομες επισκέψεις.